Трети национален конкурс по теория на музикалните елементи и история на музиката за учениците от 9 и 10 клас на музикалните училища - март – април 2018

Идеята на Националния конкурс по теория на музикалните елементи и история на музиката за учениците от музикалните училища е по-нататъшното усъвършенст-ване на музикално-теоретичните и музикално-истори-ческите знания на младите музиканти, както и практическите им  умения, чрез бърза и точна ориентация в нова конкурентна среда. Подготовката и участието в конкурса е своеобразна форма на продължаващо обучение на учащите в нови условия.

Конкурсът е включен в Програмата  на мерките за закрила на деца с изявени дарби и е предназначен за ученици от 9 и 10 клас на музикалните училища.

І. Общи условия:

1. Конкурсът съдържа два модула и се провежда според условията на всеки един от тях:

Модул 1

Теория на музикалните елементи

Модул 2

История на музиката

2. Конкурсът се провежда в два тура:

Първи тур:  на училищно ниво,  14 март 2018 

Втори тур: на национално ниво, 28 април 2018  НМУ „Любомир Пипков“, София

Времетраене: първи тур  90 минути 

втори тур 120 минути 

3. Конкурсната програма /конкретните теми, върху които са изградени тестовете/ се отнася само и единствено за настоящия конкурс през 2018 година. Програмата се публикува на сайта на Министерство на културата най-късно до 31 януари на текущата учебна година.

4. Материалите за провеждането на първия тур се получават от директора на училището по електронен път един ден преди датата на провеждането му.

5. Оценяването се извършва по критерии, изразени с точки, при максимален брой 60 точки, разпределени по равно между двата модула.

6. До втори тур на национално ниво се допускат учениците, получили най-малко 50 точки.

7. Проверката и оценяването на тестовете от първи тур  се извършва  от жури съставено от преподаватели на съответните училища, а от втори тур – от жури, определено от МК.

ІІ. Конкурсна програма:

Конкурсните тестове са писмени и съдържат:

1. Музикално-теоретични и музикално-исторически знания

2. Практически задачи

3. Слухови задачи

Модул 1 – теория на музикалните елементи

Практически задачи за построяване и определяне както и слухови задачи върху следните теми:

Нотни ключове - виолинов сол ключ, басов фа ключ, алтов до ключ и теноров до ключ. Транспониране чрез смяна на ключа.

Прости и сложни размери: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8,  alla breve. Неравноделни размери: 5/8 (5/16), 7/8 (7/16), 9/8 (9/16). Основно и особено деление на двуделните и триделните нотни стойности. Видове синкопи.

Мажорни и минорни тоналности до седем знака включително. Видове тоналности. Разновидности на мажорния и минорния лад: натурален, хармоничен, мелодичен и бихармоничен вид. Транспониране.

4. Прости диатонични и хроматични интервали – мелодични и хармонични. Видове движения при двугласа. Транспониране.

6. Видове квинтакорди и техните обръщения. Доминантов септакорд, обръщения и разрешения.

6. Видове темпа и отклонения. Динамика – динамични знаци.

Модул 2 – история на музиката

Тест върху основни факти от жизнения и творчески път и най-значителни произведения на композиторите  Клаудио Монтеверди, Антонио Вивалди, Йохан Себастиян Бах, Волфганг Амадеус Моцарт и Лудвиг ван Бетовен.

Разпознаване на музикален откъс от посочените по-долу произведения и писмена тема върху него.

Произведения:

1. Клаудио Монтеверди – встъпление към операта “Орфей”.

2. Антонио Вивалди – “Годишните времена”.

3. Йохан Себастиян Бах - Бранденбургски концерт № 5.

4. Волфганг Амадеус Моцарт – Lacrimosa из “Реквием”.

5. Лудвиг ван Бетовен – Симфония № 9.

Първи тур – на училищно ниво

Конкурсен тест с максимален брой точки  60

Модул 1 – теория на музикалните елементи 30 точки

Тест с практически задачи за определяне и построяване на музикални елементи, включително и елемент на слухово разпознаване върху посочените теми от теория на музикалните елементи.

Въпроси със затворен отговор 10 точки

Въпроси с отворен отговор 20 точки

Модул 2 – история на музиката 30 точки

Тест от въпроси със затворен отговор и въпрос с отворен отговор върху основни факти от жизнения и творчески път и най-значителни произведения на композиторите Клаудио Монтеверди, Антонио Вивалди, Йохан Себастиян Бах, Волфганг Амадеус Моцарт и Лудвиг ван Бетовен.

Въпроси със затворен отговор 20 точки

Въпрос с отворен отговор 10 точки

Втори тур – на национално ниво

Конкурсен тест с максимален брой точки 60

Модул 1 – теория на музикалните елементи 30 точки

Комбинирана задача, която съчетава слушане на музикален пример от музикалната литература с едновременно наблюдение на нотния текст и анализ на различни елементи на музикалната изразност, свързани с посочените теми по теория на музикалните елементи.

Модул 2 – история на музиката 30 точки

Разпознаване на музикален откъс и писмена тема върху него по следния план:

Кратко описание на епохата, в която твори композиторът, основни жанрове в творчеството му и най-значителни произведения.

История на създаване на творбата и общо описание.

Особености на структурата, драматургията и музикалния език, черти на стила и новаторство.

III. Награди: Грамоти и стипендии за класиралите се на първо, второ и трето място.

IV. Регистрация:

1.  Записването за участие във втори тур на конкурса става до 20 април 2018  и се извършва чрез формуляр за записване.

2.  Формулярите могат да бъдат изпратени по е mail.

3. Формулярите трябва да бъдат придружени от кратка творческа биография и 2 снимки на кандидата.

4.  Регистрацията се извършва на адрес:

София 1504, ул. „Оборище” №17,НМУ ”Любомир Пипков”

тел.: 02 943 00 03 факс: 02 846 33 38 e mail: nmupipkov@abv.bg.

V. Настаняване

1. При възможност се осигуряват нощувки на кандидатите в общежитието на НМУ „Млад виртуоз”, София.

2. Пътните разноски са за сметка на съответните музикални училища.

VІ. Приложение

Формуляр за записване.Втори национален конкурс по теория на музикалните елементи и история на музиката 2017 - наградени ученици

На Втория национален конкурс по теория на музикалните елементи и история на музиката за учениците от 9 и 10 клас на музикалните училища.

Жури в състав: Милка Митева, проф. Росица Дюлгерова-Пръвчева, д-р Лилия Крачева, Албена Безовска, Даринка Мечкова, Мария Граматикова, Анжелина Курдоманова

Определи:

Първо място - Дарина Пламенова Божилова

Второ място - Йосиф Валентинов Павлов

Трето място - Дарина Николова Дикова

Национално Музикално Училище Любомир Пипков


Конкурси > Национален конкурс по теория на музикалните елементи и история на музиката
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО