Необходими документи за прием и изисквания към кандидатите

1. Заявление по образец /Приложение 1 или Приложение 2/;

2. За постъпване в I клас - копие на удостоверение за завършена подготвителна група;

3. За постъпване в V клас – копие на удостоверение за завършен начален етап на основно образование;

4. За постъпване в VIII клас – копие на свидетелство за основно образование; 

В случай че децата и учениците към датата на подаване на заявлението не са получили документ за завършена подготвителна група, клас или степен на образование, те представят служебна бележка, удостоверяваща посочените обстоятелства. Копие от документа за завършена подготвителна група, клас или степен на образование предоставят след получаването му.

5. Копие на медицинско свидетелство със заключение, че обучението по специалностите и професиите, за които кандидатства ученикът, не е противопоказано на здравословното им състояние, издадено от личния лекар на ученика;

Забележка: При подаване на документите кандидатите представят за сверяване оригиналите на документите по т. 1. 

Изисквания към кандидатите за прием: 

1. За I клас – да навършват 7 години в годината на кандидатстването; по преценка на родителите или настойниците могат да кандидатстват и деца, които навършват 6 години към 15 септември на съответната година; 

2. За V клас – да завършват IV клас в годината на кандидатстването;  

3. За VIII клас – да завършват основно образование в годината на кандидатстването.

 


Национално Музикално Училище Любомир Пипков


Прием > НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО