Необходими документи за прием и изисквания към кандидатите

1. Заявление по образец /Приложение 1 или Приложение 2/;

2. Копие на акт за раждане; 

3. За постъпване в V клас – копие на удостоверение за завършен начален етап на основно образование;

4. За постъпване в VIII клас – копие на свидетелство за основно образование; 

5. Копие на медицинско свидетелство със заключение, че обучението по специалностите и професиите, за които кандидатства ученикът, не е противопоказано на здравословното им състояние, издадено от личния лекар на ученика;

Забележка: При подаване на документите кандидатите представят за сверяване оригиналите на документите по т. 1. 

В случай че учениците към датата на подаване на заявлението не са получили документ за завършен клас/степен на образование, те представят допълнително копие от него. 

Изисквания към кандидатите за прием: 

1. За подготвителна група – да навършват 6 години в годината на кандидатстването; по преценка на родителите или настойниците могат да кандидатстват и деца, които навършват 5 години към 15 септември на съответната година;

2. За I клас – да навършват 7 години в годината на кандидатстването; по преценка на родителите или настойниците могат да кандидатстват и деца, които навършват 6 години към 15 септември на съответната година; 

3. За V клас – да завършват IV клас в годината на кандидатстването;  

4. За VIII клас – да завършват основно образование в годината на кандидатстването.

 


Национално Музикално Училище Любомир Пипков


Прием > НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО