д-р Столина Добрева – Директор

dobreva_nmu@abv.bg

Донка Гергова – заместник-директор по учебната дейност
donka_gergova@abv.bg

Ирина Стоянова – заместник-директор по учебно-творческата дейност
irinaval_@abv.bg

 

проф. Милена Моллова – председател на училищното настоятелство
mmollova@gmail.com

 

Национално музикално училище "Любомир Пипков"
София 1504, ул. "Оборище" № 17
тел.: +359 2 943-00-03
факс: +359 2 846 33 38
e-mail: nmupipkov@abv.bg

 

Скъпи приятели,
109 години всички преподаватели и
ученици на НМУ “Любомир Пипков”
сме свързани от нашата съдба и
голяма любов – Музиката.

НА ВСИЧКИ ВАС -
НА ДОБЪР ЧАС И УСПЕХ!


 І. АДМИНИСТРАТИВНО РЪКОВОДСТВО

д-р Столина Добрева - Директор

Донка Гергова – заместник-директор по учебно-възпитателната дейност

Ирина Стоянова – заместник-директор по
учебно-творческата дейност

ІІ. ХУДОЖЕСТВЕН СЪВЕТ

Включва: директор, заместник-директори,
ръководители на групи, секретар на
съвета на класните ръководители, председателя на
училищното настоятелство, диригент на МФ “София”

д-р Столина Добрева – директор
Донка Гергова – заместник-директор по
учебната дейност

Ирина Стоянова – заместник-директор по
учебно-творческата дейност

Цвета Кунчева-Илиевска,
Юлия Ангелова,
д-р Кохар Андонян,

Станислав Почекански,

Марина Миндова,

Даниела Черпокова,
Диана Николова,

д-р Росица Вълканова,

Силвия Стоянова,
Анжелина Курдоманова,
Божидар Дойчинов,

Велислава Тасева.


ІІІ. УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

Председател: Проф. Милена МолловаНационално Музикално Училище Любомир Пипков


За нас > УПРАВЛЕНИЕ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО