ПРАВИЛА И РЕД ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СТАИ ОТ УЧЕНИЦИ В НМУ „ЛЮБОМИР ПИПКОВ”

Тези правила се издават в съответствие с разпоредбите на чл.13, ал.3, т.10 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, ЗНП  и чл.5, ал.1, т.2 от Правилника за приложение на ЗНП и уреждат начина и реда за ползване на стаи за самоподготовка от учениците в НМУ „Любомир Пипков”.

Учениците от НМУ „Любомир Пипков” имат право да ползват стаи за самоподготовка в училището при следните условия и ред:

  1. Всеки ученик, който желае да ползва стая в училището, подава писмена молба до директора, като в молбата изрично се посочват причините, които налагат това, както и периода на ползване. Такива молби се представят и от камерните състави, в срок до 30.09.2017 г.
  2. При разглеждане на молбите с предимство се ползват ученици от провинцията, които живеят на квартира и не разполагат с музикален инструмент, ансамбли, които не могат да си осигурят инструментариум в домашни условия,  както и такива в неравностойно социално положение /затруднено материално положение, с един родител и пр./. Одобрените молби се предават на специално определена за това комисия от преподаватели, която изготвя график – разпределение за ползването на стаите. Въз основа на този график се издават служебни бележки на учениците, с които те удостоверяват правото си на ползване пред портиера на училището. Ключ за стая се получава след представяне на ученическа карта, която стои при портиера на училището и се връща при предаване на ключа. В специална книга портиерът записва дата, трите имена на ученика, номер на стая, начален и краен час на ползване.
  3. Учениците са длъжни да опазват материално-техническата база в училището и по-специално да полагат особена грижа за правилното експлоатиране и съхранение на музикалните инструменти. При констатирани вреди и щети, причинени от ученик, ползващ стая за самоподготовка, ако тяхното причиняване не е умишлено и не се дължи на виновно поведение от страна на ученика, родителите му възстановяват причинените щети. Ако вредите са причинени умишлено, на ученика се отнема правото за  ползване на стая в училището за срок от една година, за което родителят и ученикът се уведомяват писмено.
  4. Отказ за ползване се прави след предложение от комисията по разпределение на стаите  пред директора с мотивирана писмена резолюция на директора, която се съобщава  на ученика и на неговите родители писмено.                                            
  5. Тези правила са приети на Педагогически съвет (Протокол №16/12.09.2017 г.).  Същите да се доведат до знанието на всички учители, на учениците - чрез прочитане пред тях, и на техните родители - срещу подпис на първата родителска среща.

             

          УТВЪРДИЛ:

                              /Ст. Добрева – Директор/

 Национално Музикално Училище Любомир Пипков


Обучение > ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО