Необходими документи за прием и изисквания към кандидатите

1. Заявление по образец /Приложение 1 или Приложение 2/;

2. За постъпване в I клас - копие на удостоверение за завършена подготвителна група;

3. За постъпване в V клас – копие на удостоверение за завършен начален етап на основно образование;

4. За постъпване в VIII клас – копие на свидетелство за завършено основно образование; 

В случай че децата и учениците към датата на подаване на заявлението не са получили документ за завършена подготвителна група, клас или степен на образование, те представят служебна бележка, удостоверяваща посочените обстоятелства. Копие от документа за завършена подготвителна група, клас или степен на образование предоставят след получаването му.

5. Копие на медицинско свидетелство със заключение, че обучението по специалностите и професиите, за които кандидатства ученикът, не е противопоказно на здравословното му състояние, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика, което включва допълнителна информация:

а) от фониатър или специалист "Уши, нос, гърло" (УНГ) за липса или наличие на заболяване, което да не позволява обучение по вокално изкуство -  за кандидати, постъпващи по специалности от професия музикант-вокалист;

б) за липса или наличие на увреждания на дихателните пътища, белите дробове и сърцето, които да не позволяват обучение по духови инструменти -  за кандидати по професия музикант-инструменталист със специалности духови инструменти.

Забележка: При подаване на документите кандидатите представят за сверяване оригиналите на документите по т. 1 - т. 5. 

Изисквания към кандидатите за прием: 

1. За I клас – да навършват 7 години в годината на кандидатстването; по преценка на родителите или настойниците могат да кандидатстват и деца, които навършват 6 години към 15 септември на съответната година; 

2. За V клас – да завършват IV клас в годината на кандидатстването;  

3. За VIII клас – да завършват основно образование в годината на кандидатстването.

 


Национално Музикално Училище Любомир Пипков


Прием > НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО